May 11, 2020

Juristen förklarar

Juristen förklarar

July 10, 2019

Juristen förklarar

Om medlemskap när du förvärvar en nyproducerad bostadsrätt

För att inneha en bostadsrätt så måste du vara medlem i föreningen.

När du köper en bostadsrätt som tidigare innehafts av någon annan så söker du medlemskap i föreningen med köpeavtalet som grund. Föreningen har då rätt att pröva om du är lämplig som medlem i föreningen. Denna prövning sker för det första mot föreningens stadga.

Det kan finnas så kallade insållningsklausuler som begränsar vem som kan bli medlem. Ett exempel är den vanliga bestämmelsen om att man måste vara 55 år fyllda för att bli medlem. För det andra har föreningen rätt att göra en skälighetsprövning som innebär att styrelsen kontrollerar att du har de ekonomiska förutsättningar som behövs för att inneha bostadsrätten, i första hand att du kommer att kunna betala årsavgiften till föreningen. Dessutom kan föreningen vägra medlemskap om du har en bakgrund som störande granne eller om det rör sig om ett rent spekulationsköp. Vägras medlemskap så har den avvisade rätt att få avslaget rättsligt prövat, först hos hyresnämnd och slutligen hos Svea Hovrätt. Om vägran inte har stöd i lagen han domstolen bevilja medlemskapet i föreningens ställe.

Annorlunda är det när du förvärvar en nyproducerad bostadsrätt. Här ska frågan om medlemskap avgöras innan bostadsrätten upplåts. Med andra ord får upplåtelse ske bara till den som redan är medlem i föreningen. Detta innebär att föreningar i princip själva kan välja till vem bostadsrätten ska upplåtas till. Flera bostadsutvecklare har ju som bekant egna så kallade bospararköer till vilka lägenheterna i första hand fördelas efter kötid. Detta hindrar inte att föreningen gör en prövning av den sökandes ekonomiska förhållande och andra personliga kvalifikationer som vid en överlåtelse, men till skillnad från vad som gäller då, så har den som inte beviljas medlemskap någon möjlighet att få avslaget överprövat. Skulle den som inte beviljats medlemskap kunna visa att föreningens vägran att ta in honom eller henne i föreningen på rent diskriminerande grunder, så kan hon eller han förstås vända sig till Diskrimineringsombudsmannen som kan meddela påföljd till föreningen, men inte kan, mot föreningens vilja, bevilja medlemskap som domstol kan göra i överlåtelsefallet.

Den enda situation där föreningen är tvungen att bevilja medlemskap är när du tecknat ett förhandsavtal. För att skriva ett bindande sådant behöver du inte vara medlem, men föreningen är bunden till att upplåta den överenskomna bostadsrätten till dig och i det ligger då förstås också att bevilja medlemskap. I detta fall behöver du alltså inte ens ansöka om medlemskap, föreningen är skyldig att bevilja det.

Författare

Av: Lars Tegelberg,

Jurist med inriktning fastighets- och mäklarrätt

Har du en fråga till Juristen?